Quan Tang shi (全唐詩); 12


Quan Tang shi (全唐詩); 1


Quan Tang shi (全唐詩); 8


Quan Tang shi (全唐詩); 10


Quan Tang shi (全唐詩); 7


Miyako meisho guruma (都名所車)

Ikeda, Tōri (池田東籬)

Kokon kaji bikō (古今鍜治備考)

Yamada, Yoshimutsu (山田吉睦)

Shin-zōho saiken Shinan-guruma (新增補細見指南車)

Tanabe, Shinshirō (田边新四郎)

Quan Tang shi (全唐詩); 6


Erscheinungszeitraum