Huang qing jing jie (皇淸經解); 5

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 18

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 23

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 87

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 74

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 60

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Kōkyō (孝經)

Kong, Anguo (孔安國); Dazai, Shundai (太宰春臺); Katayama, Kenzan

Chōkoku hiden kakyō (重刻秘傳花鏡)

Chen, Haozi (陳〓子)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 93

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Erscheinungszeitraum