Huang qing jing jie (皇淸經解); 5

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Onna daigaku takarabako (女大学宝箱)

Kaibara, Ekiken (貝原益軒)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 24

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 27

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 46

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 72

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 66

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 54

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Erscheinungszeitraum