Quan shi shan yong guang yin (勸世善用光陰)

Xiudezhe (修德者)

Han bei lu wen (漢碑錄文)

Ma Bangyu (馬邦玉)

Li dai hua jia xing shi bian lan (歷代画家姓氏便覽)

Feng, Jin (馮津)

Kawazu kō (河蝦考)

Hayashi, Kunio (林國雄)

Ben cao gang mu (本草綱目); 11

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Zeng bu hui xiang shan hai jing guang zhu. 3, Ch. 7-17 (增補繪像山海經廣註. 3, Ch. 7-17)

Guo, Pu, 276-324 (郭璞, 276-324); Wu, Zhiyi, 1628?-1689?

Ben cao gang mu (本草綱目); 3

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao gang mu (本草綱目); 8

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)