Quan shi shan yong guang yin (勸世善用光陰)

Xiudezhe (修德者)

Han bei lu wen (漢碑錄文)

Ma Bangyu (馬邦玉)

Kawazu kō (河蝦考)

Hayashi, Kunio (林國雄)

Ben cao gang mu (本草綱目); 11

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao gang mu (本草綱目); 3

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao gang mu (本草綱目); 2

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Zeng bu hui xiang shan hai jing guang zhu. 3, Ch. 7-17 (增補繪像山海經廣註. 3, Ch. 7-17)

Guo, Pu, 276-324 (郭璞, 276-324); Wu, Zhiyi, 1628?-1689?