Sōmoku seifu (草木性譜)

Kiyohara, Shigeo (淸原重巨)

Lu Xiangshan xian sheng quan ji (陸象山先生全集)

Lu, Jiuyuan, 1139-1193 (陸九淵, 1139-1193)

Ehon fujibakama (絵本ふじばかま)

Kōzan, Shōfu (絳山樵夫)

Kankei shohō tsūkai (漢溪書法通解)

Murase, Tōjō (村瀬藤城); Ge, Shouzhi (戈守智)

Shen yu tang gao xu bian (慎餘堂稿續編)

Zhang, Yue (張閱); Wang, Shiyu (王時宇)

Waga mi no tame (我身のため)

Ōhashi Masatsugu

Uzuragoromo (うつら衣 [鶉衣])

Yokoi, Yayū (横井也有); Ōta, Nanpo Shokusanjin, Hajintei no aruji (大田 南畝); Hotta, Rokurin (堀田六林)

Erscheinungszeitraum