Ju Ji yi de (居濟一得)

Zhang, Boxing, 1652-1725 (張伯行, 1652-1725)

Yue fu ya ci (樂府雅詞)

Puban Collection, CaBVaU; Zeng Zao (曾慥)

Guo chao guan ge lü cai (國朝館閣律裁)

Wang Yijing (王以鏡)

Zeng bu Xing ping hui hai ming xue quan shu (增補星平會海命學全書)

Shuizhonglong (水中龍); Wang Qi (汪淇)

Teito gakei ichiran (帝都雅一覽)

Seisa, Ryūsen u.a. (清勲龍川); Kawamura, Bunpō (河村文鳳); Inoue, Jihē (井上治兵衛)