Inō bukkai-roku - BSB Cod.jap. 16(2 (稲生物怪錄)

Kashiwa, Seiho (柏正甫); Hirata, Atsutane

Xiao tian ji nian fu kao. 4 (小腆紀年坿考. 4)

Xu, Zi (徐鼒)

Xiao tian ji nian fu kao. 9 (小腆紀年坿考. 9)

Xu, Zi (徐鼒)

Xiao tian ji nian fu kao. 5 (小腆紀年坿考. 5)

Xu, Zi (徐鼒)

Kii no Kuni meisho zue (紀伊國名所圖會)

Morohira, Kanō (西村梅溪); Kanno, Ekikyo; Shiyū, Takaichi (高市志友)

Xiao tian ji nian fu kao. 1 (小腆紀年坿考. 1)

Xu, Zi (徐鼒)

Erscheinungszeitraum