Sui yuan shi hua quan ji (隨園詩話全集); 3

Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚, 1716-1798)

Zhenyiyi yi shu (珍埶宧遺書); 3

Zhuang, Shuzu, 1750-1816 (莊述祖, 1750-1816)

Kōshi michi no ki (庚子道の記)

Takejo (武女)

Shuo wen jie zi. 1 (說文解字. 1)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)

Ben cao jing shu ji yao (本草經疏輯要)

Wu, Huaizu (吳懷祖)

Shuo wen jie zi. 5 (說文解字. 5)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)

Shuo wen jie zi. 4 (說文解字. 4)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)

Sui yuan shi hua quan ji (隨園詩話全集); 1

Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚, 1716-1798)

Shuo wen jie zi. 6 (說文解字. 6)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)