Yi li jing yi (儀禮精義)

Huang Gan (黃淦)

Si shi er zhong bi shu (四十二種袐書)

Ren, Wentian, Qing (任文田)