Morokoshi meishō zue (唐土名勝図会)

Okada, Gyokuzan (岡田玉山)

Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 2

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Tong zhi lüe (通志略); 2

Zheng, Qiao (鄭樵)

Kinranshū (金蘭集)

Ikoma Manshi

Qing shi (情史); 2

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍, 1574-1646)

Teiho kenseiki zue (訂補建撕記圖)

Kensei Zenji (建撕 禪師禅師); Menzan Zuihō (面山瑞方); Daiken (大賢)

Qing shi (情史); 4

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍, 1574-1646)

Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 1

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)