Raikō yakushōkai senji (雷公薬性解撰次)

Nakao, Yūso (中尾猷祖)

San li bian du (三禮便讀)

Wang, Yiqing (王一清)

Sui kou ji lüe (綏寇紀略)

Wu, Weiye, 1609-1672 (吳偉業, 1609-1672)

Harima meisho junran zue (播磨名所巡覧圖繪)

Murakami, Sekiden (村上石田); Nakai, Rankō (中井藍江)

Xiao zhi lu (小知錄)

Lu, Fengzao, ju ren 1807 (陸鳳藻, ju ren 1807)

Shi zi quan shu. [9], Wenzhongzi (十子全書. [9], 文中子)

Wang Zixing (王子興)

Shi zi quan shu. [5], Guanzi (十子全書. [5], 管子)

Wang Zixing (王子興)

Shi zi quan shu. [6], Han Feizi (十子全書. [6], 韓非子)

Wang Zixing (王子興)

Shi zi quan shu. [4], Liezi (十子全書. [4], 列子)

Wang Zixing (王子興)

Erscheinungszeitraum