Shinreki kō. Zen (眞曆考. 全)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Yamato jinbutsu gafu (倭人物画譜)

Yamaguchi soken (山口素絢)

Jinbutsu ryakugashiki (人物略畫式)

Kitao Masayoshi (北尾政美)

Shinzoku kibun (清俗紀聞)

Nakagawa, Shundai (中川駿台)

Nihon sankai meisan zue (日本山海名産圖會)

Shitomi, Kangetsu (蔀關月)

Time of publication

Title