Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 9

Ma, Junliang (馬俊良)

Hyakunin isshu shūsuishō (百人一首拾穗抄)

Kitamura Kigin (北村季吟)

Tamakatsuma (玉勝間)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Shunshoshō (春曙抄)

Kitamura, Kigin (北村季吟)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 2

Ma, Junliang (馬俊良)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 1

Ma, Junliang (馬俊良)

Yun zhan ji cheng (雲棧紀程)

Zhang, Bangshen, Qing, 1737-1804 (張邦伸, 1737-1804)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 7

Ma, Junliang (馬俊良)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 10

Ma, Junliang (馬俊良)