Kayō hisō (華陽皮相)

Hirasawa, Kyokuzan (平澤旭山); Suzuki, Fuyō (鈴木芙蓉)

Jia yi ji chu chao (嘉懿集初鈔)

Gao, Tang (高嵣)

Kamiyo no masagoto. Zen (神代正語. 全)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Fei shi shan shui hua shi (費氏山水畫式)

Fei, Run (費潤); Suzuki Yō (鈴木雍); Suharaya Mohē (須原屋茂兵衛)

Yashinaigusa. 1 (やしなひ艸. 1)

Wakizaka, Hiromichi (脇坂義堂)

Kōkyō (孝經)

Kong, Anguo (孔安國); Dazai, Shundai (太宰春臺)

Nihon shoki kamiyo no maki (日本書紀神代卷)

Toneri shinnō

Yūsenkutsu kemuri no hana (遊僊窟煙之花)

Hakkō no inshi