Chu xue ba gu de zhu (初學八股得珠)

Xu, Xuan, Qing (徐瑄)

Da Dai Li ji (大戴禮記)

Dai, De, Han (戴德); Lu, Bian (盧辯)

Shifu (紙譜)

Kimura, Seichiku (木村青竹)

Yin zhai jing ming (陰宅井明)

Deng, Suishi (鄧遂識)

Tōkaken (痘科鍵)

Zhu, Xun (朱巽); Zhu, Fengtai (朱鳳台)

Qin ding Manzhou yuan liu kao (欽定滿洲源流考)

Agui, 1717-1797 (阿桂)

Xin ji qian zi wen zi hui (新輯千字文字彙)

Zhou, Shifu (周實夫)