Tōkaken (痘科鍵)

Zhu, Xun (朱巽); Zhu, Fengtai (朱鳳台)

Yin zhai jing ming (陰宅井明)

Deng, Suishi (鄧遂識)

Qin ding Manzhou yuan liu kao (欽定滿洲源流考)

Agui, 1717-1797 (阿桂)

Xin ji qian zi wen zi hui (新輯千字文字彙)

Zhou, Shifu (周實夫)

Chu xue ba gu de zhu (初學八股得珠)

Xu, Xuan, Qing (徐瑄)

Da Dai Li ji (大戴禮記)

Dai, De, Han (戴德); Lu, Bian (盧辯)

Shifu (紙譜)

Kimura, Seichiku (木村青竹)