Qin ding shou shi tong kao (欽定授時通考); 3

Hongzhou, 1712-1770 (弘晝); Jiang, Pu, 1708-1761 (蔣溥)

Qin ding shou shi tong kao (欽定授時通考); 4

Hongzhou, 1712-1770 (弘晝); Jiang, Pu, 1708-1761 (蔣溥)

Kōshi kego (孔子家語)

Dazai, Shundai (太宰春臺); Wang, Su (王肅)

Qin ding shou shi tong kao (欽定授時通考); 1

Hongzhou, 1712-1770 (弘晝); Jiang, Pu, 1708-1761 (蔣溥)

Qin ding shou shi tong kao (欽定授時通考); 2

Hongzhou, 1712-1770 (弘晝); Jiang, Pu, 1708-1761 (蔣溥)