Qin ding shou shi tong kao (欽定授時通考); 2

Jiang, Pu, 1708-1761 (蔣溥); Hongzhou, 1712-1770 (弘晝)

Qin ding shou shi tong kao (欽定授時通考); 3

Jiang, Pu, 1708-1761 (蔣溥); Hongzhou, 1712-1770 (弘晝)

Qin ding shou shi tong kao (欽定授時通考); 1

Jiang, Pu, 1708-1761 (蔣溥); Hongzhou, 1712-1770 (弘晝)

Qin ding shou shi tong kao (欽定授時通考); 4

Jiang, Pu, 1708-1761 (蔣溥); Hongzhou, 1712-1770 (弘晝)

Kōshi kego (孔子家語)

Wang, Su (王肅); Dazai, Shundai (太宰春臺)