Waji-kai (和字解)

Kaibara, Ekiken (貝原益軒)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 6

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 16

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 2

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 2

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 10

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 12

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 3

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 1

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 8

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Erscheinungszeitraum