Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 8

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 3

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 11

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 2

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 1

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 2

Zhang, Zhao, 1691-1745; Li, Tingyao, 18. Jahrhundert (李廷耀); Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 1

Zhang, Zhao, 1691-1745; Li, Tingyao, 18. Jahrhundert (李廷耀); Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Waji-kai (和字解)

Kaibara, Ekiken (貝原益軒)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 2

Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨); E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 2

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Erscheinungszeitraum