Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 3

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 2

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 1

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 2

Yunlu, 1695-1767 (允禄); Zhang, Zhao, 1691-1745; Li, Tingyao, 18. Jahrhundert (李廷耀)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 8

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 11

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 1

Yunlu, 1695-1767 (允禄); Zhang, Zhao, 1691-1745; Li, Tingyao, 18. Jahrhundert (李廷耀)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 6

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 16

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 10

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Erscheinungszeitraum