Guo chao hua zheng lu (國朝畫徵錄)

Zhang, Geng, 1685-1760 (張庚, 1685-1760)

Ming shi (明史); 6


Ming shi (明史); 1


Ming shi (明史); 8


Jia bao quan ji (家寳全集); 3

Shi, Tianji, ca. 1658-nach 1738 (石天基)

Jia bao quan ji (家寳全集); 4

Shi, Huanian ("石崋年); Shi, Chengjin, 17./18. Jh. (石成金)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 2

Lu, Deming (陸德明); Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent)

Ming shi (明史); 5


Ming shi (明史); 3


Ming shi (明史); 4