Tohi mondō (都鄙問答)

Ishida, Baigan (石田梅岩)

Ming shi (明史); 7


Jia bao quan ji (家寳全集); 1

Shi, Chengjin, 17./18. Jh. (石成金); Shi, Huanian ("石崋年)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 1

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Ming shi (明史); 2


Jia bao quan ji (家寳全集); 3

Shi, Chengjin, 17./18. Jh. (石成金); Shi, Huanian ("石崋年)

Waji shōranshō (和字正濫鈔)

Keishū (契沖)

Jia bao quan ji (家寳全集); 2

Shi, Chengjin, 17./18. Jh. (石成金); Shi, Huanian ("石崋年)

Ming shi (明史); 1


Jia bao quan ji (家寳全集); 3

Shi, Tianji, ca. 1658-nach 1738 (石天基)