Jiang nan tong zhi (江南通志); 2

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 5

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 6

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 9

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 6

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 2

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 4

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 7

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 3

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)