Yunnan tong zhi (雲南通志); 1

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js. 1721 (靖道謨)

Yunnan tong zhi (雲南通志); 5

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js. 1721 (靖道謨)

Yunnan tong zhi (雲南通志); 4

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js. 1721 (靖道謨)

Yu zhi geng zhi tu (御制耕織圖)

Jiao, Bingzhen, um 1680-1720 (焦秉貞)

Yu zhi geng zhi tu (御制耕織圖)

Jiao, Bingzhen, um 1680-1720 (焦秉貞); Zhu Gui, um 1644-1717 (朱圭); Mei Yufeng, um 1696 (梅裕鳳)

Lohan (羅漢)


Yunnan tong zhi (雲南通志); 3

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js. 1721 (靖道謨)

Xing li ti zhu xun jie biao ti (性理體註訓解標題)

Zhang, Daosheng, Qing (張道升)