Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 2

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)

Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 1

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 5

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Bi qiu jie ben shu yi (比丘戒本疏義)

Chuanyan (傳嚴); Hai chuang si, ke, cang ban

Shanxi tong zhi (陝西通志); 3

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 4

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 4

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 7

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Si yi fan tian suo wen jing (思益梵天所問經)

Kumārajīva (鳩摩羅什); Wu ying dian, kan (武英殿)