Shanxi tong zhi (陝西通志); 6

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Yu li (玉曆)


Shanxi tong zhi (陝西通志); 10

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 8

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Henan tong zhi (河南通志); 1

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Henan tong zhi (河南通志); 3

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 2

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)