Shanxi tong zhi (陝西通志); 6

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 10

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 8

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Yu li (玉曆)


Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 2

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)

Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 1

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)

Bi qiu jie ben shu yi (比丘戒本疏義)

Chuanyan (傳嚴); Hai chuang si, ke, cang ban