Henan tong zhi (河南通志); 1

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Henan tong zhi (河南通志); 2

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Henan tong zhi (河南通志); 3

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Henan tong zhi (河南通志); 4

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Henan tong zhi (河南通志); 5

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 1

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 2

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 3

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 4

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)