Shikyō meibutsu benkai (詩経名物班解)

Emura, Jotei

Ehon Zuka (画本図貨)

Nakaji, Sadatoshi (中路定年)