Zi shi jing hua (子史精華); 6

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 2

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Zi shi jing hua (子史精華); 5

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Kojidan kōhen Gaten tsūkō (故事談後編画典通考)

Ōoka, Shinsai (大岡晋齋)

Zi shi jing hua (子史精華); 2

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 4

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 3

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 1

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Zi shi jing hua (子史精華); 8

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Fo shuo gao wang Guanshiyin jing (佛說高王觀世音經)

Zhu zun pu sa sheng dan