Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 1

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 3

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Zi shi jing hua (子史精華); 8

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Zi shi jing hua (子史精華); 7

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Zi shi jing hua (子史精華); 3

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Zi shi jing hua (子史精華); 1

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 2

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Zi shi jing hua (子史精華); 4

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Zi shi jing hua (子史精華); 5

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)