Shi ji xuan (史記選)

Chu, Xin; Sima, Qian, ca. 145-86 v. Chr. (司馬遷)

Yu yang shan ren shi ji (漁洋山人詩集)

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛, 1634-1711)

Huang dao zong xing tu (黃道總星圖)

Moggi, Ferdinando Bonaventura, 1694-1761; Kögler, Ignaz