Yi jing da quan hui jie (易經大全會解)

Lai, Ersheng (來爾繩)

Xu tang shi ji (虛堂詩集)

Guzang, Qing (古奘)

Zheng zi tong (正字通); 3

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Erscheinungszeitraum