Kōeki jikinshō (廣益地錦抄)

Itō, Ihē (伊藤伊兵衛)

Zheng zi tong (正字通); 2

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Gu shi yuan (古詩源)

Shen, Deqian, 1673-1769 (沈德潛); Liu, Wenmin (劉文敏)

Yi jing ti zhu da quan (易經體註大全)

Fan, Zideng (范紫登); Lai, Muchen (來木臣)

Zheng zi tong (正字通); 1

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 4

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 5

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Xu tang shi ji (虛堂詩集)

Guzang, Qing (古奘)

Endō tsugan (艷道通鑑)

Masuho, Zankō (増穗残口)

Erscheinungszeitraum