Junkanrenki (循環曆)

Koizumi Shōtaku

Yu zuan Xing li jing yi (御纂性理精義)

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地)

Sheng jiao zhen shi ping ju (聖教真實憑據)

Liu, Zhongfu (劉仲符)

Kangxi zi dian (康熙字典); 1

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)

Kangxi zi dian (康熙字典); 5

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)

Kangxi zi dian (康熙字典); 4

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)

Kangxi zi dian (康熙字典); 3

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)

San fan ji shi ben mo (三藩紀事本末)

Yang, Lurong, 17./18. Jh (楊陸榮)

Kangxi zi dian (康熙字典); 2

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)