Yu ding li dai ti hua shi lei (御定歷代題畫詩類); 4

Chen, Bangyan, 1678-1752 (陳邦彦, 1678-1752)

Yu ding li dai ti hua shi lei (御定歷代題畫詩類); 3

Chen, Bangyan, 1678-1752 (陳邦彦, 1678-1752)

Yu ding li dai ti hua shi lei (御定歷代題畫詩類); 2

Chen, Bangyan, 1678-1752 (陳邦彦, 1678-1752)

Yu ding li dai ti hua shi lei (御定歷代題畫詩類); 1

Chen, Bangyan, 1678-1752 (陳邦彦, 1678-1752)