Liu shu fen lei (六書分類); 1

Zhou, Tianjian (周天健); Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚)

Liu shu fen lei (六書分類); 2

Zhou, Tianjian (周天健); Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚)

Wakan koji yōgen (和漢故事要言)

Aoki Rosui

Zi hui (字彙); 3

Han, Tan, 1637 1704 (韓菼); Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚)

Yu gong zhui zhi (禹貢錐指)

Hu, Wei, 1633-1714 (胡渭, 1633-1714)

Zi hui (字彙); 1

Han, Tan, 1637 1704 (韓菼); Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 2

Han, Tan, 1637 1704 (韓菼); Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚)

Liu shu fen lei (六書分類); 3

Zhou, Tianjian (周天健); Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚)