Tu hui bao jian (圖繪宝鑑)

Xia, Wenyan, 14. Jh. (夏文彥)

Musō Kokushi goroku (夢窓国師語錄)

Musō Soseki (夢窓疎石)

Li dai shen xian tong jian. 1 (歷代神仙通鑑. 1)

Xu, Dao (徐道)

Yarō Shiki hyōrin (野良姿記評林)

Kazuiken, Ransui (華蕊軒蘭水)

Tu hui bao jian (圖繪宝鑑)

Xia, Wenyan, 14. Jh. (夏文彥)

Banzei goshiki (no) matsu (万歲五色 (の) 松)

Matsumoto, Jidayū

Yu yang shan ren jing hua lu (漁洋山人精華錄)

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禎撰); Lin, Ji, 1660 - ? (林佶編)

Li dai shen xian tong jian. 2 (歷代神仙通鑑. 2)

Xu, Dao (徐道); Zhang, Jizong; Huang, Zhanglun