Inkyō ikai (韻鏡易解)

Chang Lin-chih; Jōten

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男); Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參)

Hui xiang shi wu ben cao hui zuan (绘像食物本草会纂); 2

Shen, Lilong, Qing, um 1691 (沈李龍, um 1691)

Zhuan zi hui (篆字彙); 1

Tong, Shinan (佟世男); Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參)

Honchō jinja kō (本朝神社考)

Hayashi, Razan (林羅山); Rafushi, Dōshun

Hui xiang shi wu ben cao hui zuan (绘像食物本草会纂); 1

Shen, Lilong, Qing, um 1691 (沈李龍, um 1691)

Zhuan zi hui (篆字彙); 1

Tong, Shinan (佟世男)