Shinkoku tōba zenkishū (新刻東坡禪喜集)

Su, Shi (蘇式 蘇東坡)

Tenmon zukai [Tianwen tujie] (天文圖解)

Iguchi, Tsunenori (井口常範); Baikadō, Gisetsu (梅花堂義雪)