Waka no tebiki (和歌の手引)

Ton'a (頓阿)

Chen Zixing cang shu (陳子性藏書. 1)

Chen, Yingxuan (陳應選)

Shi ji lun wen (史記論文); 2

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.); Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思)

Shi ji lun wen (史記論文); 1

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.); Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思)