Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩)