Ce fu yuan gui (册府元龜); 2

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 13

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 22

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 23

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 18

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Zheng zi tong (正字通); 5

Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈); Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 15

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Zheng zi tong (正字通); 2

Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈); Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 26

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 1

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)