Wei shu (魏書); 1

Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉); Wei, Shou, 506-572 (魏收撰)

Wei shu (魏書); 3

Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉); Wei, Shou, 506-572 (魏收撰)

Wei shu (魏書); 2

Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉); Wei, Shou, 506-572 (魏收撰)