Zhu zi hui han (諸子彙函)

Wen, Zhenmeng, 1574-1636; Gui, Youguang, 1507-1571 (歸有光)