Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 3

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫); Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 8

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫); Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101)

Dongpo shi xuan (東坡詩選)

Yuan, Hongdao, 1568-1610; (袁宏道); Tan, Youchun, 1586-1631 (譚元春); Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 4

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫); Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 2

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫); Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 7

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫); Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101)

Shang you lu (尚友錄); 1

Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚); Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢)

Shang you lu (尚友錄); 5

Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚); Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 6

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫); Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 5

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫); Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101)