Yu tang cong yu (玉堂叢語)

Jiao, Hong, 1541-1620 (焦竑, 1541-1620)

Dong xi yang kao (東西洋考)

Zhang, Xie, 1574-1640 (張燮, 1574-1640)