Xin ke Linchuan Wang Jiefu xian sheng shi wen ji (新刻臨川王介甫先生詩文集); 1

Li Guangzuo (李光祚); Wang, Anshi, 1021-1086 (王安石, 1021-1086)

Xin ke Linchuan Wang Jiefu xian sheng shi wen ji (新刻臨川王介甫先生詩文集); 2

Li Guangzuo (李光祚); Wang, Anshi, 1021-1086 (王安石, 1021-1086)

Hyakkanryaku (百官略)


Xin ke Linchuan Wang Jiefu xian sheng shi wen ji (新刻臨川王介甫先生詩文集); 4

Li Guangzuo (李光祚); Wang, Anshi, 1021-1086 (王安石, 1021-1086)

Xin ke Linchuan Wang Jiefu xian sheng shi wen ji (新刻臨川王介甫先生詩文集); 3

Li Guangzuo (李光祚); Wang, Anshi, 1021-1086 (王安石, 1021-1086)