Tang lei han (唐類函); 2

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Tang lei han (唐類函); 6

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Tang lei han (唐類函); 1

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Tang lei han (唐類函); 5

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Tang lei han (唐類函); 8

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Qie pang zhu shi lei jie lu (鍥旁註事類捷錄)

Deng, Zhimo, 16./17.Jh. (鄧志謨); Deng, Shilong (鄧士龍)

Tang lei han (唐類函); 4

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Tang lei han (唐類函); 7

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Tang lei han (唐類函); 3

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Erscheinungszeitraum

Titel