Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 1

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗)

Nan hua zhen jing pang zhu (南華真經旁注)

Fang, Xuming (方虛名); Sun, Pingzhong (孫平仲); Xu Zichang (許自昌)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 2

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗)

Tian zhu ye su shou nan shi mo (天主耶穌受難始末)

Pantoja, Diego de; Dias, Manuel

[Chun qiu zuo zhuan gang mu Du Lin xiang zhu] ([春秋左傳綱目杜林詳註])

Zhang, Qiran, 13. Jh. (張岐然輯)

Guang yu ji (廣輿記); 1

Lu, Yingyang, ca. 1572-ca. 1658 (陸應陽, ca. 1572-ca. 1658)

Erscheinungszeitraum

Titel