Bai hai (稗海); 1

Shang, Jun, Ming (商璿)

Bai hai (稗海); 2

Shang, Jun, Ming (商璿)

Zhou yi ben yi (周易本義)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200); Wu, Mianxue, 16./17. Jh. (吳勉學); Xu, Zhidu (徐智督)

Huai nan hong lie jie ji lüe (淮南鴻烈解輯畧)

Zhang, Bang (張榜); Li, Bing (李柄)

Bai hai (稗海); 6

Shang, Jun, Ming (商璿)

Bai hai (稗海); 10

Shang, Jun, Ming (商璿)

Bai hai (稗海); 8

Shang, Jun, Ming (商璿)

Qing bo za zhi (淸波雜志)

Zhou, Hui, b. 1126 (周煇); Shang, Jun, um 1591-1602 (商濬)

Bai hai (稗海); 7

Shang, Jun, Ming (商璿)

Erscheinungszeitraum

Titel