Yuan wen lei (元文類); 1

Su Tianjue, 1294-1352 (蘇天爵); Wang Shoucheng (王守誠)

Hong wu zheng yun (洪武正韻); 2

Yue, Shaofeng, Ming (樂韶鳳); Song, Lian, 1310-1381; Zhu, Houqiao, 1502-1572 (朱厚燆)

Hong wu zheng yun (洪武正韻); 1

Yue, Shaofeng, Ming (樂韶鳳); Song, Lian, 1310-1381; Zhu, Houqiao, 1502-1572 (朱厚燆)

Yuan wen lei (元文類); 2

Su Tianjue, 1294-1352 (蘇天爵); Wang Shoucheng (王守誠)