Yuan wen lei (元文類); 2

Wang Shoucheng (王守誠); Su Tianjue, 1294-1352 (蘇天爵)

Hong wu zheng yun (洪武正韻); 1

Song, Lian, 1310-1381; Zhu, Houqiao, 1502-1572 (朱厚燆); Yue, Shaofeng, Ming (樂韶鳳)

Yuan wen lei (元文類); 1

Wang Shoucheng (王守誠); Su Tianjue, 1294-1352 (蘇天爵)

Hong wu zheng yun (洪武正韻); 2

Song, Lian, 1310-1381; Zhu, Houqiao, 1502-1572 (朱厚燆); Yue, Shaofeng, Ming (樂韶鳳)