Wen xuan (文選); 5

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Wen xuan (文選); 4

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Wen xuan (文選); 2

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Wen xuan (文選); 3

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Wen xuan (文選); 1

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Wen xuan (文選); 6

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)