Yu hai (玉海); 2

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 13

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 19

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 22

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 9

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 18

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 10

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 11

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 15

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 7

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)