Shan tang si kao (山堂肆考); 1

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 1

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 1

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 1

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 1

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

Shan tang si kao (山堂肆考); 2

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 2

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 2

Mao, Jin (毛晉)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 3

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

Shan tang si kao (山堂肆考); 3

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Titel

Autor / Person