Han Wei cong shu (漢魏叢書); 1

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 1

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 1

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Ci yi ge zeng ding jin pi xi xiang (此宜閣增訂金批西廂); 1

Wang, Shifu, 1295-1307 (王實甫)

Wu li tong kao (五禮通考); 1

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 1

Ma, Junliang (馬俊良)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 1

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

書名

作者 / 編者